Magyar mint idegen nyelv

Magyar mint idegen nyelv

Jogszabályi háttér 

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 92. § 


( 1) A nem magyar állampolgár kiskorú (…) akkor tanköteles Magyarországon, ha 
a) a menedékjogról szóló törvényrendelkezései szerint a magyar állampolgárokkal azonos jogok illetik meg; 
b) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogát Magyarországon gyakorolja; 

c) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, vagy Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezik.” 

(9) A külföldön megkezdett és befejezetlen tanulmányok a magyar köznevelés iskolarendszerében folytathatók. A tanulmányok beszámításáról, továbbá a tanuló felvételérő l az iskola igazgatója dönt. 

(10) Ha a beszámítás kérdésében az iskola igazgatója nem tud dönteni, beszerzi az oktatásért felelős miniszter, szakképzés esetén a szakképesítésért felelős miniszter véleményét. 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet Nemzetközi rendelkezések 185. § 

(3) Ha az iskolai tanulmányok folytatását a magyar nyelv ismeretének hiánya vagy a külföldi és a magyar iskola követelményrendszere közötti eltérés gátolja, az iskola igazgatója - a szülő egyetértésével - az évfolyam megismétlését engedélyezheti úgy is, hogy a tanuló csak felzárkóztató foglalkozásokon és nyelvórákon vesz részt. A foglalkozások idejét, az annak keretében oktatott ismeretek körét, az ismeretek elsajátításáról történő számadás módját az igazgató állapítja meg. 

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról6. § 
(5) A magyar nyelv és irodalom vizsgatárgy helyett magyar mint idegen nyelv vizsgatárgyból érettségi vizsgát az tehet, aki 
a)nem magyar állampolgár, vagy 
b)a középiskolai tanulmányai befejezését megelőző négy tanév közül legalább hármat nem a magyar köznevelési rendszerben végzett.

 
(6) Magyar mint idegen nyelv vizsgatárgyból kizárólag középszintű érettségi vizsgát lehet tenni. 

Amit még a magyar mint idegen nyelv érettségi vizsgáról tudni érdemes

A magyar nyelv és irodalom az Nkt. 6. §-a értelmében kötelező vizsgatárgy. A vizsgaszabályzat 6. § (5) bekezdése a magyar mint idegen nyelv vizsgatárgy választását az érettségin kizárólag abban az esetben engedélyezi, ha azt az arra jogosult személy a magyar nyelv és irodalom vizsgatárgy helyett választja. 
Ennek megfelelően a vizsgára bocsátás feltétele a magyar nyelv és irodalom érettségi vizsgára való jogosultság, azaz magyar nyelv és irodalomból a teljes képzési időre előírt év végi osztályzatok megszerzése. A magyar mint idegen nyelv vizsgatárgy esetében a magyar nyelvtan és a magyar irodalom tantárgyak követelményeit kell teljesíteni a vizsgára bocsátás feltételeként. 
Tekintettel arra, hogy a vizsgaszabályzat szerint a magyar mint idegen nyelv vizsgatárgy az érettségin kizárólag abban az esetben engedélyezett, ha azt a jelentkező a magyar nyelv és irodalom vizsgatárgy helyett választja, nincs arra lehetőség, hogy a vizsgázó ebből a vizsgatárgyból előrehozott vizsga letételére jelentkezzen. 
A nem magyar állampolgárságú vizsgázóknak – a magyar mint idegen nyelv vizsgatárgyat kivéve – az érettségi bizonyítvány megszerzéséhez minden szempontból ugyanazt az érettségi vizsgát kell letenniük, mint a magyar állampolgárságú vizsgázóknak, azaz az Nkt. 6. §-ában meghatározott kötelező vizsgatárgyakból legalább elégséges osztályzatot szereznie. 
A magyar mint idegen nyelv vizsgája nem helyettesítheti az idegen nyelv vizsgát. 

Magyar mint idegen nyelv (MID) oktatása a Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnáziumban 

Az iskolába való felvételt követően azoknak a tanulóknak, akik nem magyar anyanyelvűek, nem tudnak magyarul, magyar mint idegen nyelv felzárkóztató foglalkozásokat szervezünk. 
A magyar mint idegen nyelv oktatása az élő idegen nyelv tanításának módszertana mentén zajlik, magyar mint idegen nyelv szakos pedagógus vezetésével. Cél a magyar nyelvtanulás biztosítása, valamint a tanulók felkészítése, segítése a magyar nyelvű tantárgyak követelményeinek teljesítéséhez. 
A MID csoportok kialakítása minden tanévben az intézményünkben tanulók létszámához és nyelvi szintjéhez rugalmasan igazodik.  A gimnáziumban a magyar mint idegen nyelv tantárgy fakultációként választható. 
Az iskola nyelvi sokszínűségét a nevelőtestület tagjai figyelembe veszik a nevelő-oktató munkájuk során. A frontális módon szervezett tanórák helyett a páros és csoportmunkát helyezik előtérbe a magyar nyelv ismeretének hiányával küzdő tanulók esetében. 
A házi feladatok kijelölése során figyelmet fordítanak arra, hogy a délutáni napközis foglalkozásokon, a tanulószobán minimális segítséggel vagy teljesen önállóan képesek legyenek elvégezni a munkát. 
Figyelembe veszik, hogy a nem magyar anyanyelvű tanulók az otthoni, nem magyar nyelvi közegben kevésbé kapnak segítséget, ezért a tanulás elsődleges színtere az iskola. A tanulók életkori, nyelvi fejlettségének megfelelő módszerek alkalmazása, valamint a befogadó osztályközösségek segítik a nem magyar anyanyelvű tanulók iskolai beilleszkedését.