Közzétételi lista

229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

10. pont: A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája

 1. A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató

    http://www.magyar-kinai.hu/index.php/felvetel-9evfolyamra

2. A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

     A beiratkozásra meghatározott idő:

    Általános iskola: 2023. április 20-21.

    Gimnázium: 2023. június 22.

    A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

    1-8. évfolyamos képzés: évfolyamonként 2 osztály

    4 évfolyamos gimnáziumi képzés: évfolyamonként 1 osztály

3. Térítési díj, tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség

     http://www.magyar-kinai.hu/index.php/menza

4. A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

 • Pedagógiai Program jóváhagyása (2020.08.31.) A fentartó a 2020/ÉPTK/Int/0197 iktatószámon rögzített ellenőrzési dokumentumában az iskola pedagógiai programját jóváhagyta.
 • Az intézmény Házirendjének jóváhagyása (2021.02.26.) A fenntartó az iskolai házirend ellenőrzése során megállapította, hogy megfelel a 20/2012. (VIII. 31.) a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról című EMMI rendeletben leírtaknak megfelel (iktatószám: 2021/ÉPTK/Int/0064)
 • A 2021/2022-es tanévre vonatkozó Beiskolázási terv ellenőrzése, jóváhagyása 2021. április 23-i hatállyal megtörtént, az erről készült dokumentum iktatószáma: 2021/ÉPTK/Int/0111
 • A 2021/2022-es tanévre szóló intézményi munkatervet a fenntartó 2021. október 11-i hatállyal véleményezte, a 2021/ÉPTK/Int/0539 iktatószámú dokumentumában megállapította, hogy a hatályos jogszabályoknak megfelel, tükrözi az intézmény egyéni sajátosságait.
 • Intézményi honlap 2022. április 4-én végzett törvényességi felülvizsgálata (Iktatószám: TK/200/02171-11/2022)  során feltárt három hiányosság 2022. április 22-ig megszüntetésre került.
 • A Magyar-kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium 2022/2023-as tanévre vonatkozó Beiskolázási Tervét 2022. 04. 11-én ellenőrizte, megállapította, hogy megfelel a 277/1997. (XII.22.) Korm rendelet 1. § (8) bekezdés a) és b) pontjában leírtaknak. Az erről készült dokumentum iktatószáma: TK/200/02603-10/2022.  
 • A 2022/2023. tanévre készített tantárgyfelosztást a fenntartó 2022.09.28-án ellenőrizte. Megállapította, hogy megfelel 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 105. § (1)-(5) bekezdései; valamint a 2011. évi CXC. törvény 62. § (5)-(6) bekezdései, valamint annak a 4-6. számú mellékletei; a KJT. 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 17. § valamint a 35. § (2) bekezdése és annak 3. számú mellékletében szereplő előírásoknak. Az erről készült dokumentum iktatószáma: TK/200/06113-1/2022.
 • A 2022/2023. tanévre elkészített munkatervet a fenntartó ellenőrizte. Megállapította, hogy a hatályos jogszabályoknak megfelel, tükrözi az Intézmény egyéni sajátosságait. Az erről készült dokumentum iktatószáma: TK/200/06284-1/2022.

5. A nevelési-oktatási intézmény nyitvatartási rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

Nyitvatartási rend: Az iskola szorgalmi időben reggel 6.00 órától a szervezett foglalkozások befejezéséig, legkésőbb 20.00 óráig van nyitva. Az intézmény tanítási szünetekben ügyeleti rend szerint tart nyitva munkanapokon 7.30 – 15.30-ig. Az iskola szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon zárva tart. A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre az intézményvezető ad engedélyt.

A tanulók benntartózkodási rendje: A tanulók 7.00 órától 17.00-ig tartózkodhatnak az iskola épületében. A tanuló a tanítási idő alatt a szülő írásos kérésére csak az osztályfőnöke (távollétében az intézményvezető vagy helyettese) engedélyével hagyhatja el az iskolát. Az iskolában reggel 7 órától 7.40-ig, délután 16.00 - 17.00-ig napközis ügyelet működik.

A tanév során tervezett jelentősebb rendezvények: 

        http://www.magyar-kinai.hu/index.php/a-tanev-rendje

6. A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai

       Tanfelügyeleti értékelés   Intézkedési terv

7. A szervezeti és működési szabályzat, házirend, pedagógiai program

        Házirend

        Pedagógiai Program

        SzMSz

8. A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége

       Pedagógusok végzettsége

9. A betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége, szakképzettsége

      Nevelő és oktató munkát segítők iskolai végzettsége

10. Az országos mérés-értékelés évenkénti eredménye

      https://www.kir.hu/okmfit/kereso.aspx?t=t&omkod=200444

      Célnyelvi mérés eredménye elérhető: itt

11. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

2022. 
 évfolyam 

 hanyag a

 szorgalma 

 javító/osztályozó

 vizsgát tett

 évismétlő 

 hiányzása

 250 óránál

 magasabb 

 lemorzsolódással 

 veszélyeztetett

 tanuló 

 1.  1
 2.  
 3.  1
 4.  1
 5.  2  2  1  1  3
 6.  1  1
 7.  3  3  2  3
 8.  1  1  1
 9.  1
 10.  1  1
 11.o
 12.o


12. A középiskolában - évenként feltüntetve - az érettségi vizsgák átlageredményei

Érettségi vizsgák eredményei 2022. május-június
 tantárgy érettségi átlag
 szint  létszám   iskolai átlag  országos átlag 
 magyar nyelv és irodalom   közép   19  4,84   86,16%   3,86  65,43%
 emelt  2  4,00  57,00%  4,35  63,54%
 magyar mint idegen nyelv   közép  4  5,00  90,00%  4,61  82,83%
 matematika  közép 25  4,72  83,04%  3,31  55,28%
 történelem  közép 22  4,45  76,41%  3,66  61,05%
 emelt 3  5,00  80,33% 4,45   65,42%
 angol nyelv  közép  25  4,76 85,04%  3,99  69,36%
 emelt  20  4,90 79,85% 4,76   74,97%
 kínai nyelv  közép  15  4,87  87,47%  4,08  75,46%
 emelt  7  5,00  82,43%  4,73  87,04%
 informatika  közép 1  5,00  91,00% 4,12  70,79%
 filozófia  emelt 1  5,00  62,00%  4,27 75,63%
 biológia  közép 3  4,00  68,33% 3,71  62,23%
 emelt 3  4,33  54,00% 4,20  61,11%
 földrajz  közép 7  4,71  79,00% 3,86  65,13%
 emelt 2  5,00  64,50%  4,27 62,15%
 összesített átlag  4,74  81,28%  

 

 Előrehozott érettségi vizsgák eredményei 2022 tavasz 
 tantárgy   szint   létszám   érettségi átlag   
 angol nyelv   közép 24 5,00  92,04%
 emelt 2 5,00  89,05% 
 kínai nyelv  közép 6 4,83  87,17%
 emelt 7 5,00  93,71%
 informatika  közép 4 5,00  91,75%
 emelt 1 5,00  96,00%
 intézményi átlag  4,98  91,57% 

 Előrehozott érettségi vizsgák eredményei 2021 ősz 
 tantárgy   szint   létszám   érettségi átlag   
 angol nyelv   közép 5 fő 5,00  92%
 emelt 4 fő 4,75  73,5% 
 kínai nyelv  közép 10 fő 5,00  94,6%
 földrajz  közép

 adatvédelmi okokból

 nem hozható nyilvánosságra 

 emelt
 intézményi átlag  4,95  87,81% 

 

Érettségi vizsgák eredményei 2021. május-június
 tantárgy érettségi átlag
 szint  létszám   iskolai átlag  országos átlag 
 magyar nyelv és irodalom   közép   16  4,81   83,88%   3,88  66,27 %
 magyar mint idegen nyelv   közép  3  5,00  90,00%  4,37   76,22%
 matematika  közép 16  4,19  71,13% 3,11 51,24 %
 emelt 3  3,67  61,33% 4,12 62,55 %
 történelem  közép 16  4,00  68,38% 3,20 52,20 %
 emelt 3  4,67  67,33% 4,39 63,21 %
 angol nyelv  közép 14  4,71  87,21% 3,77 64,78 %
 emelt 12  4,83  78,33% 4,75 74,60 %
 kínai nyelv  közép 9  4,78  89,11% 4,25 74,83 %
 emelt 4  5,00  90,00% 4,85 88,23 %
 informatika  közép 5  5,00  90,00%  3,91 66,62 %
 földrajz  közép 4  3,80  66,20% 3,67 62,09 %
 emelt 2  4,50  58,00% 4,28 60,41 %
 összesített átlag  4,52   78,35%  

Előrehozott érettségi vizsga
 tantárgy  szint  létszám   érettségi iskolai átlag 
 angol nyelv   közép   15  4,73  83,13 % 
 emelt  9  5,00  87,33 % 
 kínai nyelv   közép  3   5,00   91,33 % 
 emelt  5   5,00   90,00 % 
 földrajz  közép  5  4,40  74,40 %
 összesített átlag  4,81 84,57 %

 2020 őszi időszak érettségi vizsga eredményei 
  tantárgy  szint   létszám    érettségi átlag
 angol nyelv közép 23 fő  94,30%  5,00 
 kínai nyelv közép 9 fő  95,22%  5,00 
 informatika  közép 7 fő  90,00%  5,00 
 földrajz közép 1 fő   adatvédelmi okokból nem hozható nyilvánosságra 

 Az első rendes érettségi vizsgát tett gimnáziumi osztály érettségi eredményei 2020. tavasz 
  tantárgy  szint   létszám    érettségi átlag
iskolai átlag  országos átlag 
 magyar nyelv és irodalom  közép  12 fő   74,08%   4,17  64,43%  3,81  
 magyar mint idegen nyelv közép  7 fő   72,71%   4,29  79,23%  4,50 
 matematika közép 18 fő   72,44%   4,28  51,89%  3,15 
emelt  1 fő   61,00%  5,00  61,63%  4,23 
 történelem közép  19 fő  64,53%   3,84  57,28%  3,45 
 angol nyelv közép 17 fő  78,88%  4,41  58,34%  3,48 
emelt 9 fő   74,44%   5,00  69,28%  4,62 
 kínai nyelv közép 10 fő  94,60%   5,00   adatvédelmi okok miatt nincs adat  
emelt 9 fő   86,44%   5,00  94,88%  5,00 
 informatika közép 5 fő   75,60%   4,20  58,80%  3,52 
 földrajz közép 2 fő  69,00%  4,00  61,23%  3,61 
emelt 1 fő  37,00%   3,00  60,98%  4,34 
 biológia közép 1 fő  54,00%  3,00  53,30%  3,23 
emelt 1 fő  57,00%  4,00  61,18%  4,30 
 összesítve  74,89%   4,37    


13. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége

      http://www.magyar-kinai.hu/index.php/szabadido

14. A hétvégi házi feladatok, és az iskolai dolgozatok szabályai itt

15. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

      1-4. évfolyam

      5-8. évfolyam

      9-12. évfolyam

 16. Az iskolai osztályok száma, és az egyes osztályokban a tanulók létszáma   

2022/23. tanév
 alsó tagozat  felső tagozat  gimnázium
 osztály   tanulólétszám   osztály   tanulólétszám  osztály   tanulólétszám 
 1.a  30 fő  5.a  22 fő  9.a  33 fő
 1.b  29 fő  5.b 25 fő  10.a  31 fő
 2.a  31 fő  6.a  21 fő  11.a  32 fő
 2.b  30 fő  6.b 19 fő  12.a   28 fő 
 3.a  27 fő  7.a  25 fő
 3.b  25 fő  7.b  23 fő
 4.a  25 fő  8.a  20 fő
 4.b 26 fő  8.b 18 fő

 17. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 81.§-ában foglaltatak alapján az iskolánkban végzett tanulók - a középfokú iskola első két évfolyamán - a 2021/22-es tanítási év végén a következő tanulmányi eredményt értek el:

 évfolyam 

 visszajelzést

küldött

 tanulólétszám 

 irodalom 

 magyar 

nyelv 

 matematika 

 idegen 

 nyelv 

 9.  18 fő  4,41  4,12  3,53  4,82
 10.  18 fő  4,71  4,76  4,18  4,88

18. A 20/2012-es EMMI rendelet 182/A. § (3) alapján a 2022/23-as tanévben a a hit- és erkölcstan oktatás megszervezését vállaló egyházi jogi személyek a következők:

 • Evangélikus hitoktatás: Pestújhely-Újpalotai Evangélikus Egyházközség, 1158 Budapest, Templom tér, Dr. Szabó András, lelkész
 • Buddhista hitoktatás: Tan Kapuja Buddhista Egyház, 1028 Budapest, Emelkedő u. 59228., Csörgő Zoltán, oktatásszervező
 • Katolikus hitoktatás: Pestújhelyi Keresztelő Szent János Plébánia, 1158 Budapest, Klebelsberg Kuno u. 43. Almási Tamás, lelkész
 • Református hitoktatás: Budapest-Pestújhely-Újpalotai Református Egyház, 1158 Budapest, Szűcs István u. 12/A., Trencsényi László, lelkipásztor

A 2021/22-es tanévben érettségi vizsgát tett tanulók felsőoktatási felvételi eredményei 

 Egyetem   szak   felvett tanulók száma 
 BGE  nemzetközi gazdálkodás (angol nyelven)  3 fő
 Corvinus   nemzetközi gazdálkodás (angol nyelven)   2 fő
 kommunikáció és médiatudomány  2 fő
 KRE  pszichológia  1 fő
 ELTE      keleti nyelvek és kultúrák kínai szakirány  1 fő
 nemzetközi gazdálkodás (angol nyelven)  2 fő
 nemzetközi tanulmányok  2 fő
 osztatlan tanári biológiatanár, kínai nyelv és kultúra tanár   1 fő
 anglisztika  1 fő
 MATE   lovassport szervező  1 fő
 agrármérnök  1 fő
 NKE  nemzetközi biztonság- és védelempolitika  1 fő
 SE   védőnő  1 fő
 PPKE     jogász  1 fő
 nemzetközi tanulmányok  1 fő
 molekuláris bionika mérnök  1 fő
 magyar nyelv, irodalom és dráma, színházismeret tanár  1 fő
 SZTE  szabad bölcsészet  1 fő

A 2020/21-es tanévben érettségi vizsgát tett tanulók felsőoktatási felvételi eredményei   

    kar betűkódja   képzési szint   munkarend   finanszírozási f.   szak 
 1.  Corvinus  A  N  A  nemzetközi tanulmányok (angol nyelven) 
 2.  KRE - ÁJK  A  N  K  nemzetközi tanulmányok
 3.  EKE - IK  A  N  A  programtervező informatikus
 4.  KRE - TFK  A  N  A  óvodapedagógus
 5.  KÍNA  gazdasági képzés 
 6.  KÍNA/BME  A  N  A   villamosmérnök 
 7.  ELTE - BTK  A  N  A  keleti nyelvek és kultúrák (japán) 
 8.  BME - GTK  A  N  K   gazdálkodás és menedzsment 
9.  BME - GTK  A  N  K  gazdálkodás és menedzsment
10.  ELTE - TÓK  A  N  A  tanító
11.  SE - ETK  A  N  A  ápolás és betegellátás (szülésznő)
 12.   ELTE - ÁJK  O  N  K  jogász
13.  KÍNA        gazdasági képzés
14.  DÁNIA        vendéglátás, turizmus és szervíz menedzsment
15.  PPKE - BTK  A  N  A  nemzetközi tanulmányok
16.  NKE - HHK  A  N  K  nemzetközi biztonság- és védelempolitika
17.  BGE - KVIK  A  N  A  turizmus - vendéglátás
18.  BGE - KKK  A  N  A  nemzetközi gazdalkodás (angol nyelven)
19.  BME - ÉPK  O  N  A  építészmérnök

Intézményvezetői pályázat 2017

Tájékoztatás a gyermekvédelmi rendszer működéséről