Közzétételi lista

229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

10. pont: A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája

 1. A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató

    http://www.magyar-kinai.hu/index.php/felvetel-9evfolyamra

2. A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

     A beiratkozásra meghatározott idő:

    Általános iskola: 2021. április 15-16.

    Gimnázium: 2021. június 22-24.

    A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

    1-8. évfolyamos képzés: évfolyamonként 2 osztály

    4 évfolyamos gimnáziumi képzés: évfolyamonként 1 osztály

3. Térítési díj, tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség

     http://www.magyar-kinai.hu/index.php/menza

4. A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

Nincs adat.

5. A nevelési-oktatási intézmény nyitvatartási rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

Nyitvatartási rend: Az iskola szorgalmi időben reggel 6.00 órától a szervezett foglalkozások befejezéséig, legkésőbb 20.00 óráig van nyitva. Az intézmény tanítási szünetekben ügyeleti rend szerint tart nyitva munkanapokon 7.30 – 15.30-ig. Az iskola szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon zárva tart. A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre az intézményvezető ad engedélyt.

A tanulók benntartózkodási rendje: A tanulók 7.00 órától 17.00-ig tartózkodhatnak az iskola épületében. A tanuló a tanítási idő alatt a szülő írásos kérésére csak az osztályfőnöke (távollétében az intézményvezető vagy helyettese) engedélyével hagyhatja el az iskolát. Az iskolában reggel 7 órától 7.40-ig, délután 16.00 - 17.00-ig napközis ügyelet működik.

A tanév során tervezett jelentősebb rendezvények: 

        http://www.magyar-kinai.hu/index.php/a-tanev-rendje

6. A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai

       Tanfelügyeleti értékelés   Intézkedési terv

7. A szervezeti és működési szabályzat, házirend, pedagógiai program

        Házirend

        Pedagógiai Program

        SzMSz

8. A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége

       Pedagógusok végzettsége

9. A betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége, szakképzettsége

      Nevelő és oktató munkát segítők iskolai végzettsége

10. Az országos mérés-értékelés évenkénti eredménye

      https://www.kir.hu/okmfit/kereso.aspx?t=t&omkod=200444

      Célnyelvi mérés eredménye elérhető: itt

11. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

2020. 
 évfolyam 

 hanyag a

 szorgalma 

 javítóvizsgát 

 tett

 évismétlő 

 hiányzása

 250 óránál

 magasabb 

 lemorzsolódással 

 veszélyeztetett

 tanuló 

 1.
 2.
 3.
 4.
 5.  1  1
 6.  1  1
 7.  1  1
 8.
 9.  1  1
 10.  2  1  1  1
 11.o
 12.o


12. A középiskolában - évenként feltüntetve - az érettségi vizsgák átlageredményei

 Az első rendes érettségi vizsgát tett gimnáziumi osztály érettségi eredményei 2020. tavasz 
  tantárgy  szint   létszám    érettségi átlag
iskolai átlag  országos átlag 
 magyar nyelv és irodalom  közép  12 fő   74,08%   4,17  64,43%  3,81  
 magyar mint idegen nyelv közép  7 fő   72,71%   4,29  79,23%  4,50 
 matematika közép 18 fő   72,44%   4,28  51,89%  3,15 
emelt  1 fő   61,00%  5,00  61,63%  4,23 
 történelem közép  19 fő  64,53%   3,84  57,28%  3,45 
 angol nyelv közép 17 fő  78,88%  4,41  58,34%  3,48 
emelt 9 fő   74,44%   5,00  69,28%  4,62 
 kínai nyelv közép 10 fő  94,60%   5,00   adatvédelmi okok miatt nincs adat  
emelt 9 fő   86,44%   5,00  94,88%  5,00 
 informatika közép 5 fő   75,60%   4,20  58,80%  3,52 
 földrajz közép 2 fő  69,00%  4,00  61,23%  3,61 
emelt 1 fő  37,00%   3,00  60,98%  4,34 
 biológia közép 1 fő  54,00%  3,00  53,30%  3,23 
emelt 1 fő  57,00%  4,00  61,18%  4,30 
 összesítve  74,89%   4,37    


13. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége

      http://www.magyar-kinai.hu/index.php/szabadido

14. A hétvégi házi feladatok, és az iskolai dolgozatok szabályai itt

15. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

      1-4. évfolyam

      5-8. évfolyam

      9-12. évfolyam

 16. Az iskolai osztályok száma, és az egyes osztályokban a tanulók létszáma   

2020/2021. tanév
 alsó tagozat  felső tagozat  gimnázium
 osztály   tanulólétszám   osztály   tanulólétszám  osztály   tanulólétszám 
 1.a  30 fő  5.a  24 fő  9.o  32 fő
 1.b  31 fő  5.b  26 fő  10.o  29 fő
 2.a  28 fő  6.a  22 fő  11.o  27 fő
 2.b  26 fő  6.b  24 fő  12.o  19 fő 
 3.a  24 fő  7.a  25 fő
 3.b  23 fő  7.b  28 fő
 4.a  24 fő  8.a  23 fő
 4.b  23 fő  8.b  16 fő

 17. A 20/2012-es EMMI rendelet 182/A. § (3) alapján a 2020/21-es tanévben a a hit- és erkölcstan oktatás megszervezését vállaló egyházi jogi személyek a következők:

  • Evangélikus hitoktatás: Pestújhely-Újpalotai Evangélikus Egyházközség, 1158 Budapest, Templom tér, Dr. Szabó András, lelkész
  • Buddhista hitoktatás: Tan Kapuja Buddhista Egyház, 1028 Budapest, Emelkedő u. 59228., Csörgő Zoltán, oktatásszervező
  • Katolikus hitoktatás: Pestújhelyi Keresztelő Szent János Plébánia, 1158 Budapest, Klebelsberg Kuno u. 43. Almási Tamás, lelkész
  • Református hitoktatás: Budapest-Pestújhely-Újpalotai Református Egyház, 1158 Budapest, Szűcs István u. 12/A., Trencsényi László, lelkipásztor
  • Zsidó hitoktatás: MAZSIHISZ - Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége, 1075 Budapest, Síp u. 12., hitoktatásért felelős: Csillag Ferenc

Tájékoztatás a gyermekvédelmi rendszer működéséről