Közzétételi lista

229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

10. pont: A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája

 1. A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató

    http://www.magyar-kinai.hu/index.php/felvetel-9evfolyamra

2. A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

     A beiratkozásra meghatározott idő:

    Általános iskola: a beiratkozás a fenntartó által meghatározott időpontban történik.

    Gimnázium: 2020. június 22-24.

    A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

    1-8. évfolyamos képzés: évfolyamonként 2 osztály

    4 évfolyamos gimnáziumi képzés: évfolyamonként 1 osztály

3. Térítési díj, tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség

     http://www.magyar-kinai.hu/index.php/menza

4. A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

Nincs adat.

5. A nevelési-oktatási intézmény nyitvatartási rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

Nyitvatartási rend: Az iskola szorgalmi időben reggel 6.00 órától a szervezett foglalkozások befejezéséig, legkésőbb 20.00 óráig van nyitva. Az intézmény tanítási szünetekben ügyeleti rend szerint tart nyitva munkanapokon 7.30 – 15.30-ig. Az iskola szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon zárva tart. A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre az intézményvezető ad engedélyt.

A tanulók benntartózkodási rendje: A tanulók 7.00 órától 17.00-ig tartózkodhatnak az iskola épületében. A tanuló a tanítási idő alatt a szülő írásos kérésére csak az osztályfőnöke (távollétében az intézményvezető vagy helyettese) engedélyével hagyhatja el az iskolát. Az iskolában reggel 7 órától 7.40-ig, délután 16.00 - 17.00-ig napközis ügyelet működik.

A tanév során tervezett jelentősebb rendezvények: 

        http://www.magyar-kinai.hu/index.php/a-tanev-rendje

6. A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai

       Tanfelügyeleti értékelés   Intézkedési terv

7. A szervezeti és működési szabályzat, házirend, pedagógiai program

        Házirend

        Pedagógiai Program

        SzMSz

8. A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége

       Pedagógusok végzettsége

9. A betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége, szakképzettsége

      Nevelő és oktató munkát segítők iskolai végzettsége

10. Az országos mérés-értékelés évenkénti eredménye

      https://www.kir.hu/okmfit/kereso.aspx?t=t&omkod=200444

      Célnyelvi mérés eredménye elérhető: itt

11. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

2019.
 évfolyam 

 hanyag a

 szorgalma 

 javítóvizsgát 

 tett

 évismétlő 

 hiányzása

 250 óránál

 magasabb 

 lemorzsolódással 

 veszélyeztetett

 tanuló 

 1.
 2.
 3.
 4.
 5.  2 fő  2 fő
 6.  1 fő  1 fő
 7.  1 fő  3 fő  1 fő
 8.
 9.  2 fő  2 fő  
 10.  4 fő  2 fő  2 fő  2 fő
 11.o  1 fő  1 fő  1 fő    1 fő

12. A középiskolában - évenként feltüntetve - az érettségi vizsgák átlageredményei

      2019-ben volt első alkalommal érettségi vizsga az intézményben.

2019.      
 vizsgatárgy   vizsga fajta   vizsgaszint 

 vizsgázók  

 száma 

 vizsgázók eredményének átlaga 
 százalék   osztályzat 
 angol nyelv  előrehozott  középszint  8 94,13% 5,00
 kínai nyelv  előrehozott  középszint 21 94,05% 4,95

 összesített

 eredmény

 előrehozott  középszint 29 94,07% 4,97

13. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége

      http://www.magyar-kinai.hu/index.php/szabadido

14. A hétvégi házi feladatok, és az iskolai dolgozatok szabályai itt

15. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

      1-4. évfolyam

      5-8. évfolyam

      9-12. évfolyam

 16. Az iskolai osztályok száma, és az egyes osztályokban a tanulók létszáma   

2019/2020. tanév
 alsó tagozat  felső tagozat  gimnázium
 osztály   tanulólétszám   osztály   tanulólétszám  osztály   tanulólétszám 
 1.a  27 fő  5.a  22 fő  9.o  29 fő
 1.b  27 fő  5.b  25 fő  10.o  29 fő
 2.a  26 fő  6.a  27 fő  11.o  20 fő
 2.b  26 fő  6.b  30 fő  12.o  19 fő 
 3.a  25 fő  7.a  22 fő
 3.b  23 fő  7.b  21 fő
 4.a  26 fő  8.a  24 fő
 4.b  27 fő  8.b  26 fő

 17. A 20/2012-es EMMI rendelet 182/A. § (3) alapján a 2020/21-es tanévben a a hit- és erkölcstan oktatás megszervezését vállaló egyházi jogi személyek a következők:

  • Evangélikus hitoktatás: Pestújhely-Újpalotai Evangélikus Egyházközség, 1158 Budapest, Templom tér, Dr. Szabó András, lelkész
  • Buddhista hitoktatás: Tan Kapuja Buddhista Egyház, 1028 Budapest, Emelkedő u. 59228., Csörgő Zoltán, oktatásszervező
  • Katolikus hitoktatás: Pestújhelyi Keresztelő Szent János Plébánia, 1158 Budapest, Klebelsberg Kuno u. 43. Almási Tamás, lelkész
  • Református hitoktatás: Budapest-Pestújhely-Újpalotai Református Egyház, 1158 Budapest, Szűcs István u. 12/A., Trencsényi László, lelkipásztor
  • Zsidó hitoktatás: MAZSIHISZ - Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége, 1075 Budapest, Síp u. 12., hitoktatásért felelős: Csillag Ferenc

Tájékoztatás a gyermekvédelmi rendszer működéséről