Közzétételi lista

Közzétételi lista

229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
10. pont: A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 


1. A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató
    Felvétel a 9. évfolyamra

2. A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma
     A beiratkozásra meghatározott idő:
     Általános iskola: 2024. április 18-19.
     Gimnázium: 2024. június 26.
     A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:
     1-8. évfolyamos képzés: évfolyamonként 2 osztály
     4 évfolyamos gimnáziumi képzés: évfolyamonként 1 osztály

3. Térítési díj, tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség
     Térítési díj

4. A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

5. A nevelési-oktatási intézmény nyitvatartási rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai
Nyitvatartási rend: Az iskola szorgalmi időben reggel 6.00 órától a szervezett foglalkozások befejezéséig, legkésőbb 20.00 óráig van nyitva. Az intézmény tanítási szünetekben ügyeleti rend szerint tart nyitva munkanapokon 7.30 – 15.30-ig. Az iskola szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon zárva tart. A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre az intézményvezető ad engedélyt.
A tanulók benntartózkodási rendje: A tanulók 7.00 órától 18.00-ig tartózkodhatnak az iskola épületében. A tanuló a tanítási idő alatt a szülő írásos kérésére csak az osztályfőnöke (távollétében az intézményvezető vagy helyettese) engedélyével hagyhatja el az iskolát. Az iskolában reggel 7 órától 7.40-ig, délután 16.00 - 18.00-ig napközis ügyelet működik.
A tanév során tervezett jelentősebb rendezvények:
         A tanév rendje

6. A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai
       Tanfelügyeleti értékelés
       általános iskola
       gimnázium

       Intézkedési terv
       általános iskola 
       gimnázium 

7. A szervezeti és működési szabályzat, házirend, pedagógiai program
        Házirend
        Pedagógiai Program        
        SzMSz

8. A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége
       Pedagógusok végzettsége

9. A betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége, szakképzettsége
        Nevelő és oktató munkát segítők iskolai végzettsége

10. Az országos mérés-értékelés évenkénti eredménye
       Eredmények      
       Célnyelvi mérés eredménye elérhető: itt

11. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

Évfolyam Hanyag a szorgalma Javító/osztályozó vizsgát tett Évismétlő Hiányzása 250 óránál magasabb Lemorzsolódással veszélyeztetett tanuló
1.
2.
3. 1
4.
5.
6. 2 2 1 1
7. 2 2 1 1
8. 1 1 1 1 1
9.
10. 1
11.
12.

12. A középiskolában - évenként feltüntetve - az érettségi vizsgák átlageredményei

13. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége
      Szabadidő

14. A hétvégi házi feladatok, és az iskolai dolgozatok szabályai itt

15. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje
      1-4. évfolyam      
      5-8. évfolyam
      9-12. évfolyam

 16. Az iskolai osztályok száma, és az egyes osztályokban a tanulók létszáma   

Alsó tagozat Felső tagozat Gimnázium
Osztály Tanulólétszám Osztály Tanulólétszám Osztály Tanulólétszám
1.a 27 fő 5.a 26 fő 9.a 31 fő
1.b 27 fő 5.b 22 fő 10.a 28 fő
2.a 29 fő 6.a 22 fő 11.a 29 fő
2.b 28 fő 6.b 25 fő 12.a 31 fő
3.a 32 fő 7.a 21 fő
3.b 28 fő 7.b 20 fő
4.a 27 fő 8.a 24 fő
4.b 27 fő 8.b 23 fő

18. A 20/2012-es EMMI rendelet 182/A. § (3) alapján a 2023/24-es tanévben a a hit- és erkölcstan oktatás megszervezését vállaló egyházi jogi személyek a következők:

Intézményvezetői pályázat 2017

Tájékoztatás a gyermekvédelmi rendszer működéséről