Felvétel 9. évfolyamra

A 2019/20-as tanévre felvételt nyert tanulók beiratkozásásának időpontja

2019. június 20. 8.00 – 12.00-ig

 Középfokú intézménybe történő beiratkozás folyamata a 2019/2020-as tanévre vonatkozóan

Teendők a beiratkozás előtti időszakban

Az KRÉTA e-Ügyintézés felületén 2019. június 1-jétől megnyílik a lehetőség a szülők részére, hogy gyermekeik adatait beküldjék a középiskolába a „Beiratkozás középfokú intézménybe” (BKI) folyamat segítségével. 2019. június 18-án 24 óráig van arra lehetőség, hogy a szülők online módon küldjék be előzetesen a gyermek adatait az intézménybe.

Az adatbeküldésre kétféle lehetőség van:

 • A szülő az általános iskolai gondviselői azonosítójával és jelszavával bejelentkezik az általános iskola e-Ügyintézés felületre. Ekkor a rendszer betölti a tanuló általános iskolai KRÉTA rendszerében lévő személyes adatait a felületre, amelyet a szülő ellenőriz, és ha kívánja, módosíthatja, kiegészítheti azokat.
 • A szülő az e-Ügyintézés felületen (https://eugyintezes.e-kreta.hu/) keresztül ideiglenes regisztráció létrehozásával belép a BKI felületre. Itt kitölti a gyermek személyes adatait, lakcím adatait, a törvényes képviselők adatait, illetve a beiratkozáshoz szükséges adatokat.

Mindkét esetben a szülő a felületen kiválasztja az intézményt, ahová a gyermeke felvételt nyert. Az e-Ügyintézés felületén beltöltött/beírt oktatási azonosító, illetve név, születési hely és idő alapján a szoftver a kiválasztott középiskola KRÉTA rendszerébe betöltött KIFIR adatok között megkeresi és azonosítja a tanulót.

Amennyiben megtalálja a tanulót, a rendszer fogadja a beküldött adatokat, és legenerálja a nyomtatványokat. Amennyiben a szülő aláírva szeretné a beiratkozáskor magával vinni a dokumentumokat, akkor kinyomtathatja és aláírhatja azokat. De a szülőnek nem kötelező ezeket kinyomtatni, mert az iskola erről gondoskodni fog, viszont ebben az esetben a beiratkozáskor kell az iskolában aláírnia a dokumentumokat.

Amennyiben nem találja meg a tanulót a szülő által megadott adatok alapján a rendszer, akkor üzenetet küld az adatok pontosítására, illetve, hogy a szülő vegye fel a kapcsolatot azzal az intézménnyel, ahová a gyermeke felvételt nyert.

Teendők a beiratkozás napján

Minden tanuló törvényes képviselőjének a megjelenés kötelező és be kell vinni a tanuló általános iskolai bizonyítványát, illetve a helyszínen be kell mutatni az intézmény által kért dokumentumok eredeti példányát.

Az 1.-es pontban részletezett e-ügyintézés nem kötelező, így a szülők megtehetik, hogy hagyományos módon a személyes megjelenéskor töltik ki az adatlapot, illetve az egyéb dokumentumokat.

Teendők a beiratkozás után

A szülőnek a beiratkozás után nincs több teendője, azonban az e-Ügyintézés felületén keresztül történt sikeres beiratkozásról a szülő elektronikus formában visszajelzést kap az intézménytől.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 • az általános iskola elvégzését igazoló bizonyítvány
 • a felvételt nyert tanuló részére kiállított személyi azonosító igazolvány
 • a felvételt nyert tanuló részére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 • a felvételt nyert tanuló részére kiállított TAJ kártya
 • a gondviselő nevére kiállított személyi azonosító igazolvány másolata, valamint lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolata, amit a gondviselő az aláírásával ellátott
 • kitöltött, aláírt Adatlap letöltés
 • kitöltött, aláírt Nyilatkozat a gyermek törvényes képviseletéről letöltés
 • kitöltött, aláírt Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról letöltés
 • Szülői hozzájáruló nyilatkozat letöltés
 • diákigazolvány igényléséhez az okmányiroda által kiadott NEK azonosító.

Felvételi tájékoztató a 2019/20-as tanévre

Az iskola rövid bemutatása

A Magyar – Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 2004 szeptemberében kezdte meg működését a Kínai Népköztársaság és Magyarország szakminisztériumainak megállapodása nyomán Budapest XV. kerületében. Az általános iskolai képzést a 2016/2017-es tanévtől gimnáziumi képzéssel bővítettük, felmenő rendszerben. A kínai nyelvet emelt szinten, heti 5 órában tanítjuk. Második idegen nyelvként az angol nyelvet tanítjuk, heti 4 órában.

A magyar nyelvet nem, vagy kevéssé beszélő külföldi tanulók számára magyar mint idegen nyelv oktatást biztosítunk, így számukra lehetővé válik, hogy magyar nyelv és irodalom helyett magyar mint idegen nyelv tantárgyból tegyenek érettségi vizsgát.

Iskolánk multikulturális szemléletű, mindennapjaink szerves részét képezik a magyar és a kínai ünnepekről való megemlékezések. Ennek elismeréséül 2014. november 10-én vehette át az intézmény a Nagy Fal Magyar-Kínai Barátságért Egyesület 2013-ban alapított "Kínai-Magyar barátságért kitüntető díj"-át.

Iskolánk 2015-ben elnyerte a British Council által meghirdetett "Kiválóság az angol nyelv oktatásában" címet.

Az intézmény felszereltsége:

-        angol szaktanterem

-        magyar mint idegen nyelv szaktanterem

-        nyelvi labor

-        interaktív táblák

-        tornaterem

Tanórán kívüli tevékenységek:

-        gólyanap

-        sportolási lehetőség

-        ökokirándulások

-        klubdélutánok

-        iskolaújság

Kapcsolatok:

-        diákcsere program kínai partnerintézménnyel

-        kínai nyári tábor

A középfokú felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése a Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnáziumban

 2018.10.20.   Az iskola nyilvánosságra hozza a honlapján a felvételi tájékoztatóját.
 2018.11.12.   9. évfolyamra jelentkezők szüleinek tájékoztató az iskoláról.
 2018.11.12.  Előzetes jelentkezés nyílt napokra.
 2018.11.20-21.   Nyílt napok a 9. évfolyamra jelentkezőknek.
 2018.12.07.  A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára a vizsgát szervező intézménybe.
 2019.01.19.  A központi írásbeli felvételi vizsga időpontja.
 2019. 01.24.  Pótló központi felvételi vizsga.
 2019.02.19.  Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat.
 2019.02.21-03.14.   Szóbeli meghallgatások az iskolába jelentkezőknek.
 2019. 03.21-22.  A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.
 2019.04.30.

 A Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium megküldi a felvételről  

 vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

 2019.06.20.  A felvételt nyert tanulók beiratkozása.

A Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium 2017/18-as tanévre meghirdetett képzései

OM azonosító: 200444

Telephelyi kód: 002

0001-es kód: kezdő kínai nyelvi emelt szintű képzés. A kínai nyelvet a 4 év folyamán heti 5 órában oktatjuk. A képzés kezdő szinten indul. Második idegen nyelv az angol nyelv, a 4 év folyamán heti 4 órában tanítjuk.

A 0001-es kódú, kezdő szintről induló, kínai nyelv emelt szintű képzésének indításával az a célunk, hogy a kínai nyelv iránt érdeklődő diákok megalapozhassák kínai tudásukat. Azoknak a tanulóknak ajánljuk, akik e tárgyból kívánnak középszinten érettségizni.

0002-es kód: haladó kínai nyelvi emelt szintű 4 évfolyamos képzés. A kínai nyelvet a 4 év folyamán heti 5 órában oktatjuk. A képzés haladó szinten indul. Második idegen nyelv az angol nyelv, a 4 év folyamán heti 4 órában tanítjuk.

A 0002-es kódú, haladó szintről induló kínai nyelv emelt szintű azoknak a tanulóknak a jelentkezését várjuk, akik intézményünkben folytatták általános iskolai tanulmányaikat és a kínai nyelvet magas óraszámban kívánják tovább tanulni. Kínai nyelvi tanulmányaik végén pedig emelt szintű érettségi vizsgát kívánnak tenni.

0003-as kód: haladó/anyanyelvi kínai nyelvi emelt szintű 4 évfolyamos képzés. A kínai nyelvet a 4 év folyamán heti 5 órában oktatjuk. A képzés haladó szinten indul. Második idegen nyelv az angol nyelv, a 4 év folyamán heti 4 órában tanítjuk.

A 0003-as kódú, kínai anyanyelvű tanulók számára emelt szintű nyelvi képzést biztosítunk, magyar nyelvi ismereteik hiánya esetén magyar mint idegen nyelv oktatásban részesülnek, abból érettségi vizsgát tehetnek.

Felvételi követelmények

A jelentkezőket az általános iskolai tanulmányi eredmények, a szóbeli meghallgatás és a központi írásbeli felvételi vizsga eredményessége alapján rangsoroljuk.

 Központi felvételi matematikából   50 pont
 Központi felvételi magyarból  50 pont
 Szóbeli meghallgatás  30 pont
 Általános iskolai eredmények  50 pont

A pontok számítása:

 magyar nyelv (7.o. év végi és 8.o. félévi)  10 pont
 magyar irodalom (7.o. év végi és 8.o. félévi)   10 pont
 történelem (7.o. év végi és 8.o. félévi)  10 pont
 matematika (7.o. év végi és 8.o. félévi)  10 pont
 idegen nyelv (7.o. év végi és 8.o. félévi) osztályzat   10pont


A 0002-es kódra jelentkezőket az általános iskolai tanulmányi eredmények alapján rangsoroljuk.

Általános iskolai eredmények: 60 pont

A pontok számítása:

 magyar nyelv (7.o. év végi és 8.o. félévi)  10 pont
 magyar irodalom (7.o. év végi és 8.o. félévi)   10 pont
 történelem (7.o. év végi és 8.o. félévi)  10 pont
 matematika (7.o. év végi és 8.o. félévi)  10 pont
 angol nyelv (7.o. év végi és 8.o. félévi)  10pont

 szabadon választott természettudományos tárgy 

 (7.o. év végi és 8. o. félévi) osztályzat

 10 pont

Valamint kínai nyelvből legalább 4-es (7. o. év végi és 8. o. félévi) osztályzat.

A felvételi rangsor összeállításánál előfordulhat, hogy több jelentkező azonos pontszámmal rendelkezik. Ilyen esetben a rangsor összeállításánál a következő szempontokat vesszük figyelembe:

-        Halmozottan hátrányos helyzet

-        Központi magyar felvételi eredmény

-        Központi matematika felvételi eredmény

-        Szóbeli felvételi eredmény